homecontactEnglish

Erkende maatregelen

GrondontsmettingMaatregelen moeten altijd worden gemeld aan de divisie Plant van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA, voorheen PD) in Wageningen. Het formulier hiervoor is te downloaden van de website van de nVWA: www.vwa.nl .

De kosten van de melding van een maatregel bij nVWA, de registratie ervan en het toezicht erop, zijn € 55 (prijspeil 2010). Na melding van een erkende maatregel aan de nVWA ontvangt u een bewijs van acceptatie.

Erkende maatregelen zijn:
Maatregelen moeten altijd worden gemeld aan de Divisie Landbouw en Natuur van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in Wageningen. Het formulier hiervoor is te downloaden van de website van de NVWA: www.vwa.nl > Plant > Plantenziekten en plagen > Aardappelmoeheid > Besmetverklaringen
De kosten van de melding van een maatregel bij NVWA, de registratie ervan en het toezicht erop, zijn € 55 (prijspeil 2012).
De NVWA beoordeelt of de maatregel goed is uitgevoerd zodat voldoende bestrijding kan worden verwacht. U ontvangt schriftelijk bericht over acceptatie van de bestrijdingsmaatregel. Dit bericht hebt u nodig om in aanmerking te komen voor de verkorte wachtperiode voor herbemonstering.
Erkende maatregelen zijn:

 • Teelt van een resistent aardappelras (consumptie of zetmeel) uit de resistentieklasse 8 of 9 voor het vastgestelde AM type (melding uiterlijk 1 juni). Een lijst van rassen die hieraan voldoen, vindt u op de website van de NVWA
 • Teelt van een aardappelvanggewas (melding binnen 14 dagen na poten)
 • Chemische grondontsmetting (melding binnen 7 dagen na uitvoering ontsmetting). Grondontsmetting mag worden uitgevoerd van 16 maart t/m 15 november. Is een perceel na 1 januari 2006 nog ontsmet, dan is dit pas 5 jaar later weer toegestaan.
 • Teelt van een lokgewas (raketblad) (melding uiterlijk 15 augustus als het gewas voldoet aan de gestelde eisen).
 • Geen teelt van aardappelen op het besmette perceel gedurende 6 jaar.

Het effect van een bestrijdingsmaatregel op de AM besmetting en op de opsporingskans van de besmetting is te berekenen met NemaDecide. Zie hiervoor de Demo voor pootaardappelen op deze website.
Verschillende bedrijven kunnen u met behulp van NemaDecide adviseren wat voor uw situatie de beste keus is, om zo snel mogelijk de AM besmetting terug te brengen.

Teelt van een resistent aardappelras

De teelt van een resistent consumptie- of zetmeelaardappelras geldt niet als een aardappelteelt voor de berekening van de wachttermijn, maar als een maatregel (indien als zodanig aangemeld).  De normale vruchtwisselingsvoorschriften van het Productschap Akkerbouw (PA) moeten echter wel in acht worden genomen.
Het geteelde ras moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Vermeld zijn op de actuele lijst van aardappelrassen met bijbehorend resistentieniveau
 • Resistent zijn voor het vastgestelde AM type (Pa of Ro)
 • Ingedeeld zijn in de resistentieklasse 8 of 9 voor het vastgestelde AM type. Als dat type niet bepaald kon worden, moet er een nieuw monster worden genomen, of er moet van worden uitgegaan dat het gaat om een mengpopulatie van Pallida en Rostochiensis.
 • Teelt melden uiterlijk 1 juni.

Met de soortsbepaling is niet vast te stellen tot welke virulentiegroep het aaltje behoort, dus of het bijvoorbeeld gaat om Pa2 (D) of Pa3 (E). Voor de NVWA is het voldoende dat het geteelde ras een 8 of een 9 heeft voor óf Pa2, óf Pa3. U loopt echter wel een risico als een ras slechts voor één van beide virulentiegroepen voldoende resistentie heeft en juist het andere type voorkomt op uw perceel. De populatie zal dan opbouwen in plaats van afbreken.
Voor 1 juli 2010 was soortsbepaling niet verplicht. De NVWA accepteert dan ook een uitslag van vrijwillig soortsonderzoek van het besmette perceelsgedeelte of een uitslag uit het verleden. Na die uitslag uit het verleden mogen maximaal twee maal aardappelen zijn geteeld.

Let op: Is de aardappelteelt niet gemeld als bestrijdingsmaatregel dan geldt hij ook niet als zodanig en moet de wachttermijn voor bemonstering geteld worden vanaf deze aardappelteelt!

Aardappelvanggewas

Als de teelt van een aardappelvanggewas plaatsvindt binnen de termijn volgens de vruchtwisselingsvoorschriftenmoet ontheffing worden aangevraagd van deze vruchtwisselingsvoorschriften bij het PA.

 • Het formulier voor aanvraag van ontheffing van de vruchtwisselingsvoorschriften kunt u downloaden van de website van het PA. Hier vindt u ook de toelichting voor het invullen en de verdere handelswijze.
 • De aanvraag voor ontheffing dient bij voorkeur 6 weken vóór poten te worden ingediend.
 • Op deze aanvraag kan worden aangegeven dat dit tevens gemeld wordt aan de NVWA als bestrijdingsmaatregel. Aparte melding aan de NVWA is dan niet meer nodig.
 • Aanvragen ingediend na 1 mei worden niet in behandeling genomen.
 • Aan het gebruik van aardappelen als vanggewas zijn voorwaarden verbonden met betrekking tot de teeltwijze. Deze ontvangt u van de NVWA en staan tevens in de toelichting van PA.
 • De teelt van aardappelen als vanggewas telt niet als aardappelteelt voor de berekening van de wachttermijn.
 • De kosten van het aanvragen van een ontheffing van de vruchtwisselingsvoorschriften bedragen € 150 per perceelgedeelte.
 • Bij melding rechtstreeks aan NVWA, uiterlijk 14 dagen na poten (niet nodig als op het ontheffingsformulier is aangegeven dat de bestrijdingsmaatregel gemeld moet worden aan de NVWA).

Chemische grondontsmetting

Alleen grondontsmetten met middelen op basis van metam-natrium gelden als officiële bestrijdingsmaatregel. Biologische grondontsmetting of toepassing van granulaten zijn dus geen goedgekeurde bestrijdingsmaatregelen die recht geven op een verkorte wachttermijn.

 • U bent verplicht iedere grondontsmetting vooraf te melden bij de NVWA, ook als het niet gaat om een maatregel op een besmet verklaard perceelsgedeelte. Voor deze melding gebruikt u het formulier ‘Melding Grondontsmetting’ (aanvraag via het DR-loket) 
 • Bij de melding geeft u aan om welk perceel(sgedeelte) het gaat.
 • Van de NVWA krijgt u een ontvangstbewijs. Houd er rekening mee dat het 2-3 weken duurt voor u het ontvangstbewijs in huis hebt.
 • Het ontvangstbewijs hebt u nodig om de Monam te kunnen kopen, te bewaren en te gebruiken. Bewaar de ontvangstbevestiging goed. Het bewijs blijft 3 maanden na dagtekening geldig.
 • Hebt u de grond van een bepaald perceel of een perceelsgedeelte ontsmet, dan mag u hetzelfde perceel of perceelsgedeelte pas na vijf jaar weer ontsmetten.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van de grondontsmetting.

Voor de gehele meldingsprocedure gaat u naar het DR loket

Teelt van raketblad

Ook aan de teelt van raketblad als lokgewas zijn voorwaarden verbonden:

 • Zaaien vóór 15 juli
 • Er moet voldoende wortelvorming zijn per m2 Deze wortelvorming wordt bepaald op basis van aantal planten per m2 en gewashoogte in cm. De criteria voor voldoende wortelvorming zijn opgenomen in het document Bestrijdingsmaatregelen aardappelmoeheid, stap 2A dat u vindt onder www.VWA.nl > Plant> Plantenziekten en plagen> Aardappelmoeheid> Besmetverklaringen
 • Het gewas moet zich voldoende tijdig ontwikkelen (i.v.m. lokken van de aaltjes) om het beoogde bestrijdingseffect te kunnen realiseren.